کود معدنی

تاثیر کود بر میوه مرکبات

افزایش محصول مرکبات

شما برای گرفتن بهترین نتیجه از درخت مرکبات بهتر است قبل از گل دادن و در زمان تشکیل دسته های میوه از کود مناسب برای تغذیه درخت استفاده کنید تا تعداد میوه بالاتر و سالم تری داشته باشید تاثیر مواد مغذی خاک بر تعداد میوه نیتروژن حدود 80٪ ازت لازم برای میوه ها و برگها …

افزایش محصول مرکبات ادامه »

foxtail barley, plant, grass

نحوه افزایش محصول جو

محصول بالای جو از دستیابی به تعداد صحیح خوشه، برگ سبز سالم ، افزایش تعداد دانه در خوشه و اندازه دانه حاصل می شود. یک برنامه کوددهی متعادل و متناسب در تغذیه محصولات زراعی شامل کلیه مواد مغذی کلی و جزیی و خرد برای کمک به مدیریت همه این مؤلفه ها و افزایش عملکرد جو ضروری است.