گوجه فرنگی

نحوه افزایش محصول گوجه فرنگی

کود دهی مناسب به گیاهان در طول رشد ریشه ، رشد زودرس ، گلدهی و باروری در دستیابی به محصول بالای گوجه فرنگی تاثیر گذار است.