مزرعه برنج زیر کشت

نحوه افزایش محصول برنج

جذب و حذف مواد مغذی موجود در برنج در هر مرحله متفاوت است و استفاده درست از کودهای معدنی تاثیر بالایی بر افزایش کمیت و کیفیت محصول خواهد داشت