agriculture, barley, cereal

تاثیر مواد معدنی در رشد گندم

استقرار

نیتروژن برای سرعت بخشیدن به رشد گیاه. 
فسفات برای تامین انرژی برای رشد اولیه ، به ویژه ریشه.

field, agriculture, vegetables

جوانه زدن

نیتروژن برای رشد و اندازه برگ ، افزایش تعداد پنجه در گیاه گندم موثر است
منگنز به دلیل نقش مهم آن در تشکیل ساختار پروتئین گندم و آنزیم های فتوسنتزی احتیاج است.

wheat, cereals, wheat field

تشکیل ساقه

نیتروژن برای رشد برگه ها و تسریع در رشد گیاه اهمیت دارد.
فسفات برای تامین انرژی گیاه برای رشد و توسعه دانه ها مهم است.
پتاسیم بر تنظیم آب گیاهان و تشکیل ساختار کلی گیاه تاثیر دارد.
گوگرد برای عملکرد و بهبود کیفیت گیاه
منگنز به دلیل نقش آن در ساختار پروتئین ها و آنزیم های فتوسنتزی مهم است.
روی بر روی واکنشهای آنزیمی ، افزایش متابولیسم نیتروژن و تشکیل پیوندهای پروتئینی تاثر دارد.

cereals, plant, wheat

وزن گرفتن دانه گندم

نیتروژن برای بالاتر بردن طول برگ سبز ، اندازه دانه و میزان پروتئین کمک میکند
منیزیم برای ماندگاری برگ های سبز گندم تاثیر دارد.
فسفات برای افزایش کیفیت بافت دانه
برای حفظ گرده افشانی و فعالیت های زیست محیطی تاثیر دارد.

cornfield, wheat field, wheat